ARQUITECTURA

Desenvolupem projectes d'arquitectura que es componen de quatre fases bàsiques:

 

Fase d'Avantprojecte

L'avantprojecte serà la fase que oferirà les idees de disseny resolent el programa del client.

Contindrà documentació gràfica. Plantes, alçats i perspectives a través d'un dossier d'infografies que se li lliurarà al client fins a arribar a una decisió final de disseny.

És la fase on Mixis Arquitectes tracta al costat del client de trobar en cada projecte resultats originals i insospitats, que facin de cada projecte una experiència i resposta úniques, que es distingeixi sobretot pel valor del disseny arquitectònic d'alta qualitat que resolgui totes les necessitats que es vagin plantejant.

 

Fase de Projecte Bàsic

El projecte bàsic serà la fase que desenvolupa la documentació per a sol·licitar de llicència d'obra major.
Contindrà la documentació obligada per la llei en forma de documentació escrita i gràfica per a l'obtenció de llicència d'obres.

Mixis Arquitectes s'encarrega de la tramitació de l'expedient i llicència d'obres en tots els organismes competents, així com del seguiment de l'expedient amb continuïtat per a intervenir al més aviat possible en cas de requeriment per part d'alguna administració i amb la finalitat d'evitar prolongar la tramitació de l'expedient i retirar la llicència en el menor termini possible.

 

Fase de Projecte d'Execució

El projecte d'execució definirà a nivell tècnic el projecte bàsic. Contindrà la documentació obligada per la llei per a Projectes d'Execució, documentació gràfica de plantes al detall de sòls, alçats interiors i sostres tot amb especificació de materials, textures, colors i elements fixos d'instal·lacions de banys i cuines, Plànols i detalls estructurals dels elements, Detalls constructius d'elements singulars, Detalls de fusteries, Plànols d'instal·lacions d'elements fixos, principalment d'il·luminació, lampisteria, so i aire condicionat amb especificació de models de lluminàries, reixetes, aixetes, sanitaris.

Mixis Arquitectes realitzarà l'assistència tècnica necessària per a la completa integració dels altres projectes tècnics específics necessaris per a la completa definició del projecte així com elaborarà els amidaments i pressupost amb el màxim rigor per assegurar el control total del projecte.

Fase de Direcció d'Obra

En la fase de direcció d'obra, Mixis Arquitectes garanteix representar al client a tots els efectes tècnics i econòmics amb les diferents constructores licitadores i resoldre qualsevol aclariment tècnic amb els diferents organismes oficials que puguin involucrar-se. Així mateix assegura l'assessorament al client en la defensa del disseny del projecte i dels seus interessos en les actuacions que el client convingui enfront de contractistes i resta de professionals, així com la supervisió de la normativa de qualitat i dels criteris adoptats en aquest àmbit pel client, el seguiment i control coordinat amb l’arquitecte tècnic per a assegurar el compliment dels objectius incloent el pressupost, el termini i la qualitat i la realització de visites d’obra d'arquitecte pertinents i disposició permanent per a aclariment de dubtes d'execució o de projecte.